D'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les dades de caràcter personal aportades a aquest centre, tant si provenen del propi interessat o de persona autoritzada per ell, seran incorporades a uns fitxers automatitzats degudament inscrits dels que és responsable CENTRE DE FISIOTERAPIA URGELL, SL sent necessaris per a l'adequat desenvolupament, control i compliment dels serveis prestats.

Les seves dades únicament seran utilitzades per als fins abans assenyalats i no seran cedides a terceres persones, excepte aquelles comunicacions a les autoritats, organismes o oficines de les administracions públiques que fossin consentides per l'interessat o persona per ell autoritzada per a l'adequat compliment de les obligacions nascudes dels serveis contractats, o que resultin preceptives o autoritzades per llei. Si desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot fer-se per escrit a la següent adreça: AVINGUDA URGELL 4, 25250 BELLPUIG (LLEIDA).

CENTRE DE FISIOTERÀPIA URGELL, S.L. garanteix la confidencialitat de les dades personals que constin en els seus fitxers i adoptarà les mesures reglamentàries que evitin, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Un cop deixin de ser necessàries les dades personals proporcionades, es procedirà a la seva cancel·lació en els nostres fitxers ia la destrucció o devolució al titular de les dades, segons el cas, dels suports en què es reculli la informació amb dades personals facilitada, sense que s'admeti la conservació de còpies d'aquesta informació.